גליון 5/2019

חידושים בדיני המכרזים – עלון 5/2019
 

טעות סופר בהצעה

דיני המכרזים מתייחסים באופן נוקשה לפגמים בהצעות. עם זאת, מצב דברים בו כל פגם – ולו זניח בעליל – יביא לפסילת הצעות, אינו מצב דברים המשרת תכלית ראויה. אי לכך, הדין מעניק לועדת המכרזים שיקול דעת למחול על פגמים טכניים. פגמים טכניים (בניגוד לפגמים מהותיים) הינם פגמים, שאינם פוגעים בעקרון השוויון ובתחרות ההוגנת. במקרים בהם הטעות בהצעה היא טעות סופר או טעות חישוב מקנה תקנה 20(ג) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ד-1993 ("תקנה 20(ג)") סמכות ליו"ר ועדת המכרזים לתקן את הטעות. לשאלת זיהוייה של טעות סופר ולשאלת החלת תקנה 20(ג) האמורה, התייחס בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים בפסק דין שנתן לאחרונה.
 

עת"מ (י-ם) 46729-05-19 אמון נ' משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ואח'

תמצית העובדות הרלבנטיות:

השאלות המשפטיות:

נפסק:

 

הערה בשולי הפסיקה:

במקרה הנוכחי, פעלה ועדת המכרזים באופן שונה – נימקה את החלטתה באופן מפורט ועל פני שישה עמודים ונתנה לעותר שתי הזדמנויות שונות לטעון בפניה. כעולה מפסק הדין ההליך הראוי והנימוקים המפורטים היוו טעם לאי התערבות בשיקול דעתה.

תביעה לפיצויים בעקבות מכרז

באלו נסיבות יכול משתתף במכרז, הסבור כי על הצעתו היה להיבחר כהצעה הזוכה במכרז, לתבוע את אובדן רווחיו הצפויים?

ת"מ (ת"א) 7304-12-09 ונונו דני בע"מ נ' מועצה אזורית נחל שורק

תמצית העובדות הרלבנטיות:

השאלות המשפטיות:

 

נפסק:

o האחד, יסוד האחריות, היינו, כי הרשות עורכת המכרז נהגה שלא כדין. 
o השני, הקשר הסיבתי, בין התנהגות הרשות לבין אי זכייתו במכרז. היינו, כי אלמלא הפגם היה זוכה
        במכרז 
o השלישי, יסוד הנזק, על התובע להראות, כי אי זכייתו במכרז הסבה לו נזק כלכלי, דהיינו: שעל פי
        תחשיבים כלכליים מקובלים הוא היה נהנה מרווח כתוצאה מהזכייה במכרז ומביצוע ההתקשרות. 

הערה בשולי הפסיקה:

 
 
 
עלון  מידע זה כולל מידע כללי וחלקי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי פרטני