גיליון 3/2014

מהן הנסיבות בהן ניתן לבטל "נוהל הצעת מחיר" של רשות מקומית?  


מכח חוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים), תשל"ב-1972 נוצרה פרקטיקה לפיה גוף ציבורי או ממשלתי עורך מכרז מסגרת המאפשר לרשויות מקומיות להזמין מוצרים או שירותים מהזוכים בו. ההתקשרות בין הרשות המקומית לבין מי מן הזוכים במכרז המסגרת, נעשית לאחר עריכת נוהל הצעת מחיר בין הזוכים במכרז באזור הרלבנטי לאותה רשות. פרקטיקה מקוצרת זו חוסכת מרשות מקומית את הצורך עריכת מכרז נפרד לבחירת ספק/נותן שירותים. במקרה זה הליך הבחירה בהצעה הזוכה נתון בידי "ועדת שלושה" עירונית. 

האם במקום בו תוצאות נוהל הצעת המחיר אינן מספקות את הרשות המקומית, היא רשאית לבטל הליך זה? ואם יש בידה זכות כזו, מהן הנסיבות בהן ניתן לבטל נוהל זה? 

לשאלות אלו התייחס לאחרונה בית המשפט המחוזי מרכז. 
 

עת"מ (מרכז) 47776-12-13 ר.ג.א שירותים וניקיון נ' עיריית נתניה 


תמצית העובדות הרלבנטיות:
 

 

השאלה המשפטית:
 

האם בנסיבות האמורות רשאית הייתה העיריה לבטל את נוהל הצעת המחיר ולהחליט על יציאה למכרז פומבי? 

 

נפסק:

 

 

הערות בשולי הפסיקה 

 

כלל מקבילית הכוחות וגבולות החובה לבחור בהצעה הזולה ביותר  


האם במכרז מחיר רשאי עורך המכרז לבחור בהצעה שאינה הזולה ביותר? לשאלה זו התייחס לאחרונה בית המשפט העליון. 
 
 

רע"א 1115/14 ע.מ.ת ערוצי מדידה ותשתיות בע"מ נ' מנהלת בר לב בע"מ 

 

תמצית העובדות הרלבנטיות:

 

 

השאלות המשפטיות:


האם במכרז מחיר רשאי עורך המכרז לבחור בהצעה שאינה הזולה ביותר? ואם התשובה לשאלה זו חיובית – באיזה מקרים רשאי עורך המכרז להחליט כך? 


נפסק
:


הערה בשולי הפסיקה 


ככלל, ציפייתם הסבירה של המשתתפים הינה כי ההצעה הזולה ביותר תזכה במכרז. עם זאת רשאי עורך המכרז לקבוע במסמכי המכרז אמות מידה נוספות שישמשו לבחירת ההצעה. כלל מקבילית הכוחות יוצר קושי של ממש, שכן הוא מאפשר לעורך המכרז להתחשב ולקבוע, בדיעבד, דרישות ותנאים לבחירה בזוכה הגם שאלה לא פורטו במסמכי המכרז. בחירת זוכה במכרז שלא על פי תנאים שנקבעו מראש במכרז פותחת פתח לשרירות ולמשוא פנים. 
בהקשר זה יצויין, כי תקנה 21(ב) לתקנות חובת המכרזים קובעת הסדר חקיקתי המאפשר לועדת המכרזים שלא לבחור את ההצעה הזולה או היקרה ביותר, לפי הענין, בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים שיירשמו ולאחר שנתנה לבעל ההצעה הזולה או היקרה ביותר, לפי הענין, הזדמנות להביא טענותיו בפניה. הסדר זה מבהיר, כי רק במקרים יוצאי דופן וחריגים תהיה ועדת המכרזים רשאית שלא לבחור בהצעה הזולה/היקרה ביותר.
 

עלון מידע זה כולל מידע כללי וחלקי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי פרטני