עלון 8/2015

פסילת הצעה עליה מופיע סימון

בשנים האחרונות ניכרת מגמה בולטת ומוצהרת של החמרה בהתייחסות לאי עמידה בדרישות המכרז, כאשר החמרה זו מתייחסת גם לפגמים שעל פניהם נחזים כפחות משמעותיים. דוגמא לגישה זו מצויה בפסק הדין בעניין טיולי גילי. 

עת"מ (אריאל) 42345-08-14 חברת טיולי גילי (1989) בע"מ נ' מועצה מקומית בית אריה ואח' 

תמצית העובדות הרלבנטיות:

השאלה המשפטית: 

נפסק:

הערה בשולי הפסיקה:

 

פסילת הצעה בשל בעיה באיתנותו הפיננסית של המציע 

הדין מאפשר לעורך מכרז לפסול הצעה זולה כאשר קיים חשש כי המציע לא יוכל לעמוד בה. עם זאת, החלטה כזו צריכה להתקבל בזהירות ועל סמך מצע עובדתי מוצק. מקרה כזה הובא, לאחרונה, לפתחו של השופט ארנה לוי מבית המשפט לעניינים מנהליים בתל-אביב. בפסק דינה מבהירה השופטת עד כמה הייתה התנהלות ועדת המכרזים של המשיבה רחוקה מהנדרש ממנה. 

נקדים ונאמר כי כיוון שמדובר בפסק דין חשוב הדן במספר סוגיות רבות עניין, יוקדש לו מקום נרחב מהרגיל. על מנת שניתן יהיה להבין את פסק הדין אין מנוס מסקירה, רחבה יחסית, של העובדות העומדות בבסיסו. 
 
 

עת"מ (חי') 21559-07-15  אסיק תשתיות בע"מ נ' נתיבי ישראל בע"מ 

תמצית העובדות הרלבנטיות:

השאלות המשפטיות: 

נפסק:

א. לשאלת התשתית העובדתית לפסילת ההצעה: 

ב. לשאלת סבירות מחיר ההצעה:

 

ג. שוויון בבדיקת ההצעות:

הערות בשולי הפסיקה:

 

עלון מידע זה כולל מידע כללי וחלקי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי פרטני