גליון 10/2014

פגם בערבות הנובע מהנחיה שגויה של יו"ר ועדת המכרזים  

כידוע פגם בערבות ההצעה מביא – למעט במקרים חריגים ביותר – לפסילתה של ההצעה. האם הדברים נכונים גם מקום בו הפגם בערבות נובע מהנחיה שגויה של יו"ר ועדת המכרזים שניתנה באופן אישי לאחד המציעים? 
 

עע"מ 8748/13 מועצה אזורית הגלבוע נ' המסיע עפולה  

תמצית העובדות הרלבנטיות:

השאלות המשפטיות:

נפסק:

הערה בשולי הפסיקה: 

העובדה שהמציע בחר במסלול עוקף ועדת מכרזים ובפנייה ישירה לחבר הועדה, מהווה התנהלות פסולה. לטעמי, יצירת מסלול עוקף כזה מהווה מתכון בדוק ליצירת משוא פנים (או למצער חשש למשוא פנים) ומשכך הייתה ראויה להתייחסות שיפוטית חריפה יותר.   

כשרות תנאי סף הדורש הנחה ממחיר מחירון

שיטת מכרזים נפוצה הינה שיטת המחירון. במסגרת שיטה זו מפרסם עורך המכרז את מחירון ביצוע העבודות והמציע נדרש ליתן הנחה (ובמקרים אחרים הנחה או תוספת) ביחס למחירים אלה. אחת מהטענות המועלות נגד שיטה זו היא כי אם המחירון/תעריפון הוא מדוייק ומשקף מחירי שוק, הדרישה ליתן עליו הנחה היא דרישה להציע מחירים הנופלים מממחירי השוק, או מחירים הפסדיים. על פי טענה זו המחיר הנמוך מביא לניסיון של המציעים לחסוך בעלויות הביצוע ומשכך למתן עבודה/שירות ירודים באיכותם. 

טענה כזו הובאה לפיתחו של בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים. 
 

עת"מ (י-ם) 24871-10-14 עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל נ' מדינת ישראל, משרד הבינוי 

תמצית העובדות הרלבנטיות: 

השאלה המשפטית: 

האם דרישת הנחה בנסיבות העניין אינה סבירה שכן אינה עולה בקנה אחד עם האומדנים אותם קבע משרד הבינוי עצמו כשכר ראוי? 

נפסק:

הערות בשולי הפסיקה: 

 

עלון מידע זה כולל מידע כללי וחלקי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי פרטני.