גליון 5/2018


האם תנאי חובה במכרז הינו, בהכרח, תנאי סף?

במכרזים מורכבים בעלי היבטים מקצועיים-טכנולוגיים נכללת, לעיתים, דרישה מהמציע לעמוד בדרישות חובה ((mandatory. ככלל, לצד דרישת החובה צריך המשיב לסמן לצד סעיף החובה אישור בנוסח "קראתי והבנתי – מקובל עלי". לעתים מתעוררת השאלה האם תנאי החובה משמעו תנאי סף והאם אי עמידה בו במועד הגשת ההצעה תוביל לפסילת ההצעה.                                                          

 


עת"מ (מרכז)  21892-06-18 ד.מ הנדסה בע"מ נ' רכבת ישראל בע"מ

 

תמצית העובדות הרלבנטיות:           

 

השאלה המשפטית:     


נפסק:

הערות בשולי הפסיקה:          


הסתייגות מנספח ביטוח
                                                                                                               
בפסיקה ניכרת לאחרונה הקשחה בהתייחסות להגשת נספחי ביטוח הכוללים הסתייגויות (והתייחסנו לכך באחד הגיליונות הקודמים של עלון "חידושים בדיני מכרזים"). חוליה נוספת, בשרשרת פסקי הדין המחמירים עם הסתייגויות בנספחי הביטוח, הינה פסק דין שנתן לאחרונה בית המשפט לעניינים מנהלייםירושלים.                                                                                                         

                                                                                                                                                                
עתמ (י-ם) 743-03-2018 אגודה לבריאות הציבור נגד משרד הבריאות / המשרד הראשי       

תמצית העובדות הרלבנטיות:

      

השאלות המשפטיות:   

      

נפסק:

הערות בשולי הפסיקה:   

o       ניסוח יותר גמיש של נספחי הביטוח או קביעה מפורשת כי מדובר בתנאי חוזי ולא מכרזי  ומשכך יש להגישו בשלב החוזי.
o      הכללת סעיפים במכרז המאפשרים לעורך המכרז להתעלם מהסתייגויות בהצעה כאילו לא נכללו בה (יצויין כי שאלת תקפותו של סעיף כזה במכרז שנויה במחלוקת שיפוטית כיוון שיש בו בכדי לפגוע בשוויון ולעקוף את הכלל האוסר על הגשת הצעות מסוייגות. ראו, למשל, ע"א (מרכז) 798-05-09 מ.ג.ע.ר נ' מניב ראשון בע"מ).
o       לצד צירוף הסתייגויות מהמפרט, צירוף מסמך התחייבות לפיו המציע ימלא במלואן את דרישות נספח הביטוח לו ידרוש כך עורך המכרז (ראו למשל, עת"מ (י-ם) 9278-07-16 דפוס בארי נ' משרד התחבורה).          

 

      עלון מידע זה כולל מידע כללי וחלקי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי פרטני