גיליון 5/2014

ביטול מכרז בגין חריגה משמעותית מהאומדן  


ביטול מכרז הינו מהלך ממנו משתדלים בתי המשפט להימנע ככל שניתן במיוחד כאשר התוצאה הינה פרסום מכרז אחר תחתיו. יחד עם זאת, חסכון בכספי ציבור ומניעת חריגה מתקציב עשויים להוות שיקולים המצדיקים ביטול מכרז. על המתח שבין שני שיקולים אלה עמד בית המשפט בעניין עידנים.  
 

עת"מ (ת"א) 35844-04-14 עידנים (נעם אשכנזי) עבודות ציבוריות בע"מ נ' עיריית תל-אביב יפו 

 

תמצית העובדות הרלבנטיות:

 

 

השאלות המשפטיות:

 

נפסק:

 

 

הערות בשולי הפסיקה 

 

תכסיסנות מסוג העמסת מחירים 


סוג תכסיסנות נפוץ במיוחד נוגע ל"העמסת מחירים". תכסיסנות מסוג זה מתבטאת בכך שהמציע משלב מחירים גבוהים במיוחד לחלק מהפריטים ומחירים נמוכים במיוחד לפריטים אחרים. זאת לא בהתאם לעלויות הריאליות של רכיבים אלה או לאינטרסים של עורך המכרז, אלא בהתאם לתכנוני הרווח של המציע. תמחור כזה נעשה בדרך כלל כאשר המציע התכסיסן צופה או מעריך כי משקלם היחסי של הרכיבים המתומחרים על ידיו ביתר לעומת הרכיבים המתומחרים על ידיו בחסר, שונה מהמשקל היחסי שניתן להם בנוסחת חישוב המחיר שבמכרז. 


על האופן שבו על ועדת המכרזים לבחון הצעה המעוררת חשש לתכסיסנות, עמד לאחרונה בית המשפט העליון.  
 

עע"מ 7231/13 מסיעי אריה שאשא בע"מ נ' משרד האוצר 

 

תמצית העובדות הרלבנטיות

 


השאלות המשפטיות


מהו היקף הבירור שעל ועדת המכרזים לערוך כאשר מובאת בפניה הצעה, שעל פניה אינה נוקבת בתמחור ריאלי? 

 

נפסק:
 

 


הערה בשולי הפסיקה 


כמו במקרים רבים אחרים של חשש לתכסיסנות תנאי יסוד לתכסיסנות הוא עריכת מסמכי התקשרות חסרים. כך קבע בית המשפט העליון במקרה אחר (בר"ם 626/10) כי דרך נאותה להתמודדות עם תכסיסנות היא בחינה מדוקדקת מראש של מסמכי המכרז ושל כתבי הכמויות על מנת לוודא כי הם משקפים נכונה את המציאות הצפויה.
בדומה, בענייננו מעיר השופט רובינשטיין כי יפה הייתה עושה ועדת המכרזים לו קבעה, מראש, אמדן לשעת נסיעה ולשעת המתנה, שישמש בסיס להצעות, ולא להותיר זאת כשדה פתוח כליל. קביעת אמדן כזה הייתה מונעת אישור הפרשים כמו שאישרה ועדת המכרזים. 

עלון מידע זה כולל מידע כללי וחלקי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי פרטני