חקיקה

החקיקה המובאת באתר זה מצורפת באדיבות אתר "נבו".

חוק חובת המכרזים ותקנותיו

מכרזים עירוניים ומכרזי רשויות מקומיותמכרזי שירות המדינה