גליון 12/2015

חידושים בדיני המכרזים – עלון 12/2015

נשף מסיכות והצעה לא ודאית 

בדיני המכרזים המונח "נשף מסיכות" מיוחד לסוג של הצעה תכסיסנית המוגשת על ידי "מציע קש" במקום שבו המציע האמיתי אינו עומד בתנאי המכרז. תכסיסנות מסוג זה מהוה מעקף של תנאי הסף במכרז ונועדה להביא לכך שבמכרז יזכה – הלכה למעשה – מי שכלל לא היה כשיר להשתתף בו. 

בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים הורחבו גדרותיו של "נשף המסיכות". במקרה זה דין בית המשפט במצב בו השירותים נשוא המכרז היו אמורים להתבצע בפועל שלא על ידי החברה המציעה אלא על ידי חברה אחות, אולם זאת לא במטרה לעקוף את תנאי המכרז אלא בשל שינוי ארגוני.

 

עתמ (י-ם) 622905-06-15 י.ב.מ ישראל בע"מ נ' מדינת ישראל - הנהלת בתי המשפט ואח' 

 

 תמצית העובדות הרלבנטיות:

השאלות המשפטית: 


האם בנסיבות העניין עניין לנו "בנשף מסיכות פסול"? 

האם החלטת ועדת המכרזים לאשר את זכייתה של מלם תוך התחייבותה לעמוד בתנאי ההצעה המקוריים, הינה החלטה סבירה? 
 

 

נפסק:

הערה בשולי הפסיקה 

 

ניגוד עניינים

מושכלת יסוד בדיני מכרזים היא כי מקום בו לחבר ועדת המכרזים או ליועץ הפועל מטעמה  יש עניין אישי בנושא הנידון בפני הועדה, אין הוא רשאי להשתתף בהליך. קשה יותר לקבוע  מהו עניין אישי ואימתי נוצר ניגוד עניינים פסול. 

עת"מ (חי') 55185-08-15 החברה לאוטומציה במינהל השלטון המקומי בע"מ נ' עיריית קריית ים 

 

תמצית העובדות הרלבנטיות: 

 

השאלות המשפטיות:
 

מהן הנסיבות בהן מתקיים ניגוד עניינים?  האם בשוק מצומצם של יועצים ראוי לקבוע "תקופת צינון" בין המועד שבו הסתיים הקשר העסקי של היועץ עם איזה מהמציעים לבין המועד להגשת ההצעות במכרז? 

נפסק:

הערה בשולי הפסיקה: 


את פסק הדין יש לקרוא לאור נסיבותיו ובפרט לאור העובדה שנקבע כי היועץ לא אמר אמת בתצהיר שהגיש לועדת המכרזים.
נדמה כי לקביעה לפיה נדרשת "תקופת צינון" של שנתיים על מנת שיוסר החשש לניגוד עניינים מצידו של היועץ יש להתייחס בזהירות רבה. תקופת צינון אינה יכולה להיות אחידה, אלא צריכה להקבע בכל מקרה לגופו ובהתאם לעוצמת הקשר העסקי שבין היועץ לבין אחד מהמתמודדים במכרז.
 


עלון מידע זה כולל מידע כללי וחלקי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי פרטני