גליון 7/2014

האם עותר שקיבל לידיו את ערבות הצעתו מנוע מלעתור לזכיה במכרז?  

עם פרסום תוצאותיו של מכרז מוחזרות לידי המציעים, שלא זכו במכרז, ערבויות המכרז שצרפו להצעתם. בפסק דין שניתן לאחרונה דן בית המשפט בטענה כי קבלת הערבות על ידי המציע חוסמת אותו מלטעון נגד תוצאות המכרז. 
 

עע"מ 2295-05-14 י. לרר (הנדסה) בע"מ נ' ועדת המכרזים של נתיבי ישראל ואח' 

תמצית העובדות הרלבנטיות:


השאלה המשפטית:

 
נפסק:

הערות בשולי הפסיקה 

 

הבהרות לשאלת העמידה בתנאי סף

במכרזים רבים מתבקשים המציעים להוכיח את עמידתם בתנאי הסף באמצעות הגשת מסמכים ואישורים מסויימים. האם במקרים בהם לא צורפו המסמכים או האישורים האמורים להצעה, ניתן יהיה לצרפם בשלב מאוחר יותר? האם עורך המכרז רשאי לפנות בעניין זה בשאלות הבהרה?
 

עת"מ (ת"א) 51320-07-14 BLACKBOARD Inc נ' מדינת ישראל – משרד הביטחון – מנהל הרכש 


תמצית העובדות הרלבנטיות 

 
השאלה המשפטית: 

האם הפגם באי צירוף אישור רואה החשבון להצעה מצדיק את פסילתה?


נפסק:

הערה בשולי הפסיקה 

 

עלון מידע זה כולל מידע כללי וחלקי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי פרטני