גליון 9/2014

מפגש מציעים

במכרזים רבים נדרשים המציעים להשתתף ב"מפגש מציעים" או "בסיור קבלנים". לשאלת מעמדו של מפגש המציעים התייחס לאחרונה בית המשפט לעניינים מנהליים במחוז המרכז.  

עת"מ (מרכז)  25611-05-14 יצחק רוזנר נ' עיריית נתניה 

תמצית העובדות הרלבנטיות:

השאלות המשפטיות:

נפסק:

הערה בשולי הפסיקה: 

יש לציין כי הגם שפסיקתו של בית המשפט משקפת את הדעה המקובלת והרווחת בפסיקה, הרי שישנם גם קולות חריגים. כך, למשך, בע"מ (חי') 527/01 לא נכללה ברשימת תנאי הסף חובת ההשתתפות בסיור קבלנים. עם זאת, במקום אחר במסמכי המכרז נקבע, בסוגריים, כי ההשתתפות בסיור זה הינה חובה. בית המשפט קבע, בנסיבות אלה, כי ההשתתפות בסיור הקבלנים אינה בגדר תנאי סף.  

פרשנות תנאי סף הדורשים נסיון קודם

תנאי סף סטנדרטי במכרזי ביצוע דורש הוכחת נסיון קודם ביחס לביצוע עבודות דומות בהיקף מסויים. הגם שדרישה כזו נראית על פניה פשוטה וברורה, מלמד פסק הדין בעניין אורד מערכות, כי אין זה, בהכרח, המצב. 

 

עת"מ (ב"ש) 26597-09-14 אורד מערכות בקרה בע"מ נ' החברה הכלכלית לפיתוח באר-שבע 

תמצית העובדות הרלבנטיות: 

השאלה המשפטית: 

כיצד יש לפרש את תנאי הסף?  האם יש לתת לו פירוש דווקני לפי על המציע להוכיח ביצוע עבודה אחת לפחות בכל אחת מהשנים 2010-2013 וכי בגדר אותה שנה גם קלנדרית שולמו לו על ידי מזמין העבודות סכומים בהיקף שלא יפחת מ-1.5 מיליון ש"ח? 

 נפסק:

הערה בשולי הפסיקה: 

לאור הלשון הברורה של תנאי הסף הפרשנות המרחיבה שניתנה לתנאי הסף אינה חפה מספקות. רשאי היה עורך המכרז לקבוע תנאי סף לפיו "בין השנים 2010-2013 ביצע המציע לפחות 4 התקנות בהיקף כספי של 1.5 מלש"ח כל אחת". נוסח כזה היה מונע את המחלוקת בנוגע לפרשנות תנאי הסף. אלא שלא זה תנאי הסף שנקבע במכרז. תנאי הסף דרש התקנת מערכת "בכל אחת מהשנים 2010-2013". תנאי סף זה הינו ברור. פרשנותו המרחיבה של בית המשפט לא עולה, בהכרח, בקנה אחד עם לשונו הברורה של התנאי ונדמה שהיא מחליפה, בדיעבד, את תנאי הסף שנקבע במכרז בתנאי סף שאולי היה צריך שיקבע במכרז.
 
 

 עלון מידע זה כולל מידע כללי וחלקי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי פרטני.