גיליון 4/2014

 

מתי יפסול בית המשפט תנאי סף?  


עיצוב תנאיו של המכרז הינו אקט מנהלי המסור לשיקול דעתו של עורך המכרז. בתי המשפט אינם פועלים כ"ועדת מכרזים עליונה" ואינם מחליפים את שיקול דעתו של עורך המכרז. התערבות בקביעת תנאי סף נעשית בזהירות רבה מאוד ורק בהתבסס על עילות הפסלות המנהליות המקובלות. כלומר, תנאי הסף יפסלו רק אם הם בלתי סבירים, בלתי ענייניים, בלתי מידתיים או נגועים בשיקולים זרים. 
בפסק הדין בעניין מרקעים שילוט חוצות מדגים נדרש בית המשפט לשאלת סבירותם של תנאי סף.  
 

עת"מ (מרכז) 575-02-14 מרקעים שילוט חוצות ואח' נ' עיריית נתניה 

 

תמצית העובדות הרלבנטיות:

 

 

השאלה המשפטית:


האם תנאי הסף שצויין לעיל הינו בלתי סביר? האם הוא פוגע בחופש העיסוק? 

 

נפסק:

 

 

הערות בשולי הפסיקה 

 

הרשאית ועדת המכרזים לאפשר למציע להבהיר נתונים הקשורים לעמידתו בתנאי סף 


אי עמידה בתנאי סף, לרבות בהגשת מסמכים שצירופם נדרש כתנאי סף יוביל, כמעט תמיד, לפסילתה של ההצעה. האם רשאית ועדת המכרזים לבקש מהמציע הבהרות הקשורות לעמידתו בתנאי הסף? האם יש להתייחס באופן שונה למסמכים שהגשתם נדרשת כתנאי סף לבין מסמכים שהגשתם נדרשת לשם הוכחת עמידה בתנאי סף? לשאלות אלו התייחס בית המשפט בעניין ולד נ' לסיכו.  
 
 

עת"מ (י-ם) 4947-04-14 ולד מרדכי בע"מ נ' מדינת ישראל 

 

 

תמצית העובדות הרלבנטיות 

 

 

השאלות המשפטיות 


האם ועדת המכרזים הייתה רשאית לאפשר למשיבה להשלים ולהבהיר נתונים שונים הקשורים לעמידה בתנאי הסף, או שהיה על ועדת המכרזים לפסול את הצעתה בשל כך שלא עמדה באותם תנאים? 

 

נפסק:

 

הערה בשולי הפסיקה 


בבסיס פסק הדין עומדת האבחנה בין מסמכים המהווים כשלעצמם תנאי סף לבין מסמכים הנדרשים לשם הוכחת העמידה בתנאי סף. בעוד במקרה הראשון לא יתאפשר למציע להוסיף מסמכים להצעתו, הרי שבמקרה השני רשאית ועדת המכרזים לאפשר לו לעשות כן. בבסיס אבחנה זו עומד  הרציונל שלפיו עמידתו של המציע בתנאי הסף נקבעת על פי המצב העובדתי בפועל, ולא על פי טיב הראיות שצורפו להצעה ביחס למצב זה. לכן, מציע שעמד בפועל בתנאי הסף במועד הרלוונטי, אינו הופך פסול בשל פגם שנפל באישור ראייתי שנועד להוכיח את עמידתו בתנאי הסף. 

עלון מידע זה כולל מידע כללי וחלקי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי פרטני