גליון 6/2016

פגם בערבות הבנקאית- המחלוקת בבית המשפט העליון 

ההלכה ביחס לפגמים בערבות הבנקאית הינה הלכה נוקשה ודווקנית. כמעט כל פגם בערבות הבנקאית – גם כזה שנחזה להיות פעוט – יביא לפסילתה. כפי שציינו בעלונים קודמים, הלכה זו עוררה "חוסר נחת שיפוטי" בפסקי דין שונים של בתי המשפט לעניינים מנהליים. ההסתייגות מנוקשותה של ההלכה הביאה, לעיתים לנסיונות שיפוטיים להצר אותה או לאבחן אותה כדי להימנע מתוצאות שנראו בלתי צודקות.

פסק דין מעניין במיוחד מדגים את הדעות החלוקות בקרב שופטי העליון ביחס להלכה זו. חשוב מכך, פסק הדין מלמד על הבדלי הגישות העמוקים בפסיקה ביחס לדיני המכרזים בין האוחזים בגישה הדווקנית והפורמליסטית ביחס לדיני מכרזים לבין אלו האוחזים בגישה מידתית ופרגמטית. לא רק תוצאתו של פסק הדין הינה בעלת חשיבות אלא גם – ואולי בעיקר – הבדלי הגישה העקרוניים בין השופטים שהיוו את דעת הרוב לבין השופט שבדעת המיעוט.

מפאת חשיבותו ומורכבותו של פסק הדין יוקדש עלון זה במלואו לפסק הדין.

עע"מ 5375/15 בטחון שירותים אבידר נ' נתיבי ישראל ואח'

תמצית העובדות הרלבנטיות

השאלות המשפטיות: 

 

עמדת שופטי הרוב (הנשיאה הש' נאור והמשנה לנשיאה הש' רובינשטיין):

הראשון, כי הטעות נלמדת מהערבות עצמה;
השני, כי ניתן לעמוד על כוונתו האמיתית של השוגה מתוך ראיות אובייקטיביות מובהקות, המצויות בפני ועדת המכרזים במועד פתיחת תיבת המכרז;
השלישי, כי על פני הדברים נראה שמדובר בטעות בתום לב;
והרביעי, כי אין בטעות או בתיקונה כדי לפגוע בשוויון בין המציעים במכרז.
טוענת המערערת כי העובדה שמדובר בפליטת קולמוס עולה מהערבות עצמה שכן, לטענתה, אין היגיון בהוצאת ערבות לשלושה ימים בלבד. אין לקבל טענה זו. 
כדי לסווג טעות כטעות העולה מהערבות עצמה צריך שהיא תהיה טעות "הזועקת לתיקון" ההופכת את הערבות למסמך חסר הגיון פנימי. המעיין בערבות לא יצביע על קיומה של טעות, אף שמדובר בערבות לטווח זמנים קצר. טווח זמנים זה עלול להעלות חשד כי המדובר בערבות, אך לא ניתן לומר כי הטעות נלמדת מהערבות עצמה.  
 
כתב הארכת הערבות ומכתב הבנק הערב שאישר כי נפלה טעות בגוף הערבות וכי בפועל היא הייתה בתוקף מהמועד הנדרש לא ניצבו בפני ועדת המכרזים במועד הרלבנטי – הוא מועד פתיחת תיבת המכרזים – אלא רק לאחריו.
 

עמדת שופט המיעוט י. עמית 

המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז היה יום 25.3.16 ולכן כאשר הערבות נושאת את תאריך יום 25.6.16 ברור, על פניו, כי מדובר בטעות סופר. אין זה סביר להוציא ערבות שתעמוד בתוקף למשך שלושה ימים בלבד החל מסוף חודש יוני 2015. ברור כי מדובר בפליטת קולמוס. 

באשר לתנאי הדורש כי "ניתן ללמוד על כוונתו האמיתית של המציע מראיות המצויות בפני ועדת המכרזים במועד פתיחת תיבת המכרז" נכון שהמסמכים שמלמדים על כוונתו האמיתית של המציע עמדו בפני ועדת המכרזים רק לאחר מועד פתיחת תיבת המכרז. אולם  עדיין ניתן היה להבין גם מתוך כתב הערבות עצמו כי הכוונה היתה להעמיד ערבות החל מיום 23.3.2015, כפי שנדרש במכרז. 
 

טעות ההקלדה שנפלה בכתב הערבות לא היטיבה כהוא זה עם המערערת, לא הקנתה לה טווח תמרון או פתח לרכישת יתרון לא הוגן על יתר המציעים, ולא הפכה את הערבות הבנקאית לבלתי ניתנת לחילוט. לא מדובר בתכסיסנות ולא במניפולציה, אלא בקוצו של יו"ד.
 

הערות בשולי הפסיקה

 


עלון מידע זה כולל מידע כללי וחלקי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי פרטני