גיליון 9/2013

חידושים בדיני המכרזים – עלון 9/2013

 

עוד על ערבות מטיבה 

כידוע, הלכה היא כי גם ערבות מטיבה היא ערבות פגומה שתביא לפסילתה וכפועל יוצא לפסילת ההצעה אליה צורפה. על אף שלכאורה ההלכה המחמירה שהתווה בית המשפט העליון היא חדה וברורה, הרי שבפועל בפסקי דין שונים של בתי המשפט לעניינים מנהליים, נעשים נסיונות להצר את תחומה של ההלכה ולהקהות את חודה. פסק דין כזה ניתן לאחרונה בעניין אמנון מסילות. 
 

עת"מ 11565-09-13 אמנון מסילות בע"מ נ' מועצה מקומית מג'ד אל כרום ואח' 


תמצית העובדות הרלבנטיות:
 


השאלה המשפטית:
 

האם ערבות מיטיבה החורגת ביום אחד מתוקף כתב הערבות שנקבע במכרז, יש בה כדי לפסול הצעה במכרז? 

נפסק:
 


הערות בשולי הפסיקה 
 

מה דינו של מכרז אמות מידה ומשקלות שאינו מציין משקל יחסי של אמת מידה? 

 

הדין החקוק קובע כי מפרסם המכרז חייב לפרט את כל אמות המידה, מבחני המשנה והמשקל היחסי שינתנו לבחירת ההצעה. מה הדין כאשר מפרסם המכרז לא מציין את המשקל שינתן לאמת מידה מסויימת? 

עת"מ (חי) 57530-07-13 התאמה השמה ומידע נ' אוניברסיטת חיפה  


תמצית העובדות הרלבנטיות: 
 


השאלה המשפטית: 


האם העדר פרסום של תת החלוקה של פרמטר האיכות מחייב את ביטול הזכיה או המכרז. 


נפסק:


 

הערה בשולי הפסיקה: 
 

ניתוחו של בית המשפט נתן משקל רב לכך שלא נפל פגם בשוויון ולכך שלו היה הקריטריון ידוע, לא היו המציעים יכולים לשנות את מהלכיהם במכרז. בית המשפט לא התייחס לחשש משמעותי אחר: החשש שועדת המכרזים "תתאים" בדיעבד את החלוקה הפנימית של הציון למציע שביקרו היא חפצה. מתן הרשאה עקרונית לקבוע את המשקלים שינתנו לרכיבי ההצעה, רק בדיעבד, עשויה לאפשר לועדת מכרזים "לצייר את המטרה סביב החץ לאחר שנורה". 

עלון מידע זה כולל מידע כללי וחלקי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי פרטני