גליון 7/2016

 

הגשת עתירה על ידי מספר מציעים פוטנציאליים בראי דיני ההגבלים העסקיים  

לעתים תנאיו של מכרז אינם נראים למציעים הפוטנציאליים כסבירים. האם במקרה כזה הם רשאים להגיש עתירה משותפת או שמא בכך יש משום תיאום עמדות המהווה הסדר כובל האסור על פי דין?

עת"מ (נצ') 2977-08-16 מדי ורד בע"מ ואח' נ' מועצה מקומית כפר תבור 

תמצית העובדות הרלבנטיות:

השאלה המשפטית: 

נפסק:

כאשר לא מוחלף בין הצדדים מידע שעניינו הצעדים שבהם ינקוט מי מהם כתוצאה מקבלת הפנייה המשותפת אליו. 
לא מועבר מידע אשר עלול לפגוע בתחרות. 
המגעים בוצעו בדרך מצומצמת. 
נושא שיתוף הפעולה תוחם. 
 

 

הערות בשולי הפסיקה 

 

 

מחדל מלצרף להצעה מסמך המעיד על עמידה בתנאי סף

במכרזים רבים נדרשים המציעים לצרף להצעתם מסמכים המעידים על עמידתם בתנאי הסף הקבועים במכרז. מה דינו של מציע שלא צרף להצעתו מסמכים אלו? האם ניתן לאפשר לו להשלימם או שמא דין הצעתו פסילה? 

תמצית העובדות הרלבנטיות 

השאלות המשפטיות: 

נפסק:

 

הערה בשולי הפסיקה 

 

עלון מידע זה כולל מידע כללי וחלקי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי פרטני