גיליון 6/2013

חידושים בדיני המכרזים – עלון 5/2013

סתירה בין סכום ההצעה במילים לסכום ההצעה בספרות 


הפסיקה מחמירה עם פגמים שנפלו במסמכי המכרז. עם זאת, במקרים חריגים ומצומצמים ניתן להכשיר פגם שנפל במסמכי מכרז.  היכן עובר קו הגבול בין פגם שאינו בר תיקון לפגם שניתן למחול עליו? האם זניחות הפגם מהווה שיקול רלבנטי? לשאלות אלה התייחס בית המשפט בעניין קחם. 

עת"מ (י-ם) 2100-05-13 קחם חברה להשקעות בע"מ נ' מנהל מקרקעי ישראל  

תמצית העובדות הרלבנטיות:

העותרת הגישה הצעה במכרז. משנפתחה ההצעה נתגלתה אי התאמה בין המילים לספרות במסגרת סכום ההצעה שהוצעה. בעוד הסכום בספרות עמד על : 3,220,776 ₪ הרי שבמילים נרשם: "שלושה מיליון ומאתיים עשרים ושניים אלף ושבע מאות ושבעים ושש ₪". כלומר, עסקינן בפער של 2,000 ₪ המשקף סטייה של 0.06% בין הסכום בספרות לסכום במילים.

ועדת המכרזים החליטה לפסול את ההצעה בנימוק כל כל טעות בסכום ולו בשקל אחד דינה פסלות ההצעה. מכאן העתירה.  

השאלה המשפטית:

האם אי התאמה בין סכום ההצעה הנקוב בספרות לבין זה הנקוב במילים, תביא תמיד לפסילת ההצעה?
  

נפסק:


 

הערות בשולי הפסיקה:


פסק דין זה, הגם שהוא מגיע לתוצאה הגיונית, הוגנת וראויה, אינו עולה בהכרח עם מגמת הפסיקה. הדברים נאמרים מקל וחומר לאור העובדה שפסק הדין מיישם הלכות שנקבעו ביחס לפגמים בערבות בנקאית. כך, למשל, בעניין אפקון (עע"מ 2628/11) בית המשפט דן בערבות מטיבה (בכך שהייתה ארוכה מהנדרש). בית המשפט העליון קבע כי על פני הדברים לא נראה כי הוספת 19 יום לערבות נתנה למציע יתרון כלשהו, או שהיא נבעה מתכסיסנות. גם לא נראה כי בעל המכרז ניזוק או עלול היה להינזק מכך שנוספו 19 יום לערבות. חרף האמור לעיל קבע בית המשפט כי יש לפסול את ההצעה וזאת על מנת לחסוך מוועדות המכרזים ומבתי המשפט כאחת את העיסוק בהבחנות בין סוגי הערבויות שלעיתים הן דקות מיני דק. החלת הלכת אפקון כפשוטה בענייננו, הייתה מובילה לתוצאה שונה מהתוצאה אליה הגיע בית המשפט. 
ההלכות הנוקשות ביחס לפגמים בהצעה וביחס לפגמים בערבות בנקאית מובילות לתוצאות הגורמות לאי נוחות. דומני, כי פסק הדין בענייננו, מנסה לעדן הלכות אלו ולהמנע מתוצאות דוגמטיות ונוקשות. כך, למשל, קובע פסק הדין כי חרף הלכת אדמונית החורש, מקום בו הטעות היא זניחה הרי שניתן "לוותר" על הצורך בהצגת ראיות חיצוניות המלמדות על כוונת המציע. 

האם ניתן להתחשב בהצעה פסולה לצורך שקלול נוסחת בחירת הזוכה? 

 

עת"מ (מרכז) 20860-02-13 מקיף דודי נ' עיריית רעננה ואח' 

תמצית העובדות הרלבנטיות 


במרכז שפרסמה עיריית רעננה נקבע כי ההצעה שתזכה היא זו שתהיה הקרובה ביותר לממוצע המחירים שיציעו המשתתפים. הממוצע חושב על יסוד הצעות אלו ואחת המשיבות זכתה. העותר טען כי שתיים מההצעות לא עמדו בתנאי הסף של צירוף ערבות בנקאית בנוסח שנדרש במכרז. משכך, טוען העותר, היה לפסול את ההצעות ולא היו מקום להתחשב בהן לצורך שיקלול נוסחת בחירת ההצעה הזוכה. לו כך היה נעשה, היה על ועדת המכרזים לבחור בהצעת העותר. 

השאלה המשפטית 
 

האם הצעות שהערבות שצורפה להן פגומה, באופן הפוסל אותן מלזכות, עדיין ראויות לבוא בחשבון לצורך קביעת המחיר הממוצע, או שפסולות הן גם לצורך זה? 

נפסק:
 


הערות בשולי הפסיקה  

פסיקת הוצאות נגד מפרסם מכרז בשל חוסר תום ליבו 


כידוע, הוצאות נפסקות כנגד בעל דין שהפסיד בהליך. במקרים יוצאי דופן במיוחד מוטלות הוצאות על בעל-דין שזכה בהליך. כך, כאשר התנהלות אותו בעל-דין נגועה בפסול מיוחד. כך היה המצב במכרז שפרסמה עירית הוד השרון.  

עת"מ (מרכז) 17569-03-13 אדיוסיסטמס בע"מ נ' עיריית הוד השרון ואח' 

תמצית העובדות הרלבנטיותהשאלה המשפטיות
:
 

האם בנסיבות העניין יש להטיל על העירייה הוצאות חריגות לטובת העותרת ולטובת אוצר המדינה? 
 

נפסק:
 

עלון מידע זה כולל מידע כללי וחלקי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי פרטני